Tingimused

1.  Tingimuste ulatus ja kehtivus
 

1.1 Tingimused kehtivad kõigi isikute (edaspidi klient) ja ostukeskkonna wwrehvid.ee omaniku White World OÜ (edaspidi kaupmees) vahel wwrehvid.ee e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.
1.2 Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad White World OÜ e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.
1.3 White World OÜ on õigustatud e-poe arengust tulenevalt ning e-poe parema ja turvalisema kasutamise huvides kaesolevaid tingimusi ja hinnakirja muutma ning täiendama. Tingimuste ning hinnakirja muudatustest ja täiendustest teatatakse interneti lehekülje www.wwrehvid.ee kaudu. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest interneti leheküljel www.wwrehvid.ee. Kui Te edastasite oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist,  kohaldatakse Teie ja White World OÜ vahel tekkinud õigussuhtele Teie poolt tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

 

2.  Hinnad
 

2.1. E-kaupluses hinnad kehtivad arve tähtajalise tasumise puhul vastavalt punktis 4 sätestatule.
2.2. Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.

 

3. Ostukorv ja tellimuse vormistamine
 

3.1. Teie ostukorv luuakse hetkel, kui olete toote juures klikkinud lingile „Lisa korvi“.
3.2. Ostukorvis olevate toodete arvu võite muuta. Samuti võite muuta toote tellitavat kogust. Tehtud muudatuse kinnitamiseks klikkige nupule „Uuenda ostukorvi“. Tellimuse vormistamise jätkamiseks klikkige lingile „Edasi”. Teid suunatakse tellija andmete leheküljele.
3.3. Tellija andmete lehel sisestage nõoutavad andmed ning klikkige nupule „Jätka ostmist”. Teid suunatakse tellimuse kinnituse ja makseviisi valiku leheküljele.
3.4. Olge tellija andmete ja tellimuse kinnituse lehekülgedel olevate lahtrite täitmisel tähelepanelik, sest selle informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie poolt ostetud toodete kiire ja häireteta kohaletoimetamine.
3.5. Toodete müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) arvates tellimuskinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest White World OÜ arvelduskontole.

 

4. Toodete eest tasumine
 

4.1. Makse sooritamiseks valige tellimuse vormistamise leheküljel endale meelepärane makseviis.
4.2. Toodete eest saate tasuda:
1) Internetipanga kaudu.
2) Sularahas

4.3. Teie tellimus tühistatakse juhul, kui Te ei ole 5 päeva jooksul ostusummat tasunud.

 

5. Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine
 

5.1. Peale Lepingu jõustumist vastavalt Tingimuste punktile 3.5. toimetatakse tooted Teile kohale Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud kontakttelefoni teel eelnevalt kokku lepitud ajal.
5.2. Tooted koos eestikeelse tooteinfo ja muude toodete juurde kuuluvate dokumentidega toimetab kullerfirma kohale toote kirjelduses määratud tähtaja jooksul. Laosolevate kaupade tarne on Eesti piires üldjuhul 3-7 päeva.  
5.3. Juhul, kui Teie poolt tellitud toodet ei ole laos ja see tuleb spetsiaalselt tarnijalt tellida ning on ilmne, et toote kohaletoimetamine toote kirjelduses määratud tarnetähtaja jooksul ei ole võimalik, ning muudel juhtudel, kui toodete tähtaegne kohaletoimetamine ei ole võimalik asjaoludel, mille eest White World OÜ ei vastuta, teatame sellest Teile Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud kontakttelefoni või elektronposti teel 2 tööpaeva jooksul arvates Lepingu jõustumisest vastavalt Tingimuste punktile 3.5. ning ühtlasi anname teada Teie poolt tellitud toote kohaletoimetamise tähtaja. Juhul, kui Te kaotate toote kohaletoimetamise pikema tähtaja tõttu huvi toote ostmise vastu, on Teil õigus oma tellimus tühistada (vt täpsemalt punktidest 6.1. ja 6.3.) ning Teie poolt tasutud summa (koos transpordi maksumusega) tagastatakse Teile. Tellimisel toote osas saadame teile 100% ettemaksu arve.
5.4. Kui Teie poolt tellitud tooted on kullerfirmale üle antud, võtab kullerfirma Teiega eelnevalt ühendust, et täpsustada toodete kohaletoomise aeg.
5.5. Kullerfirma toimetab tooted Teie poolt tellimuse vormistamisel märgitud aadressile. Sihtkoha hilisem muutmine ei ole võimalik.
5.6. Palun jälgige tellimuse vormistamisel esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. White World OÜ ja kullerfirma ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Teie poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest voi ebaõigsusest.
5.7. Tooted antakse kulleri poolt Teile üle koos saatelehega. Enne saatelehe allkirjastamist soovitame tungivalt Teil toodete pakend üle vaadata ja selle väliste vigastuste korral märkida kulleri saatelehele sellekohane märkus. Palume Teil vigastatud pakendiga tootest teatada elektronposti aadressile info@wwrehvid.ee voi White World OÜ kontakttelefonile +37255944822. Kullerfirma poolt vigastatud pakendiga toode asendatakse.

 

6. Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine
 

6.1. Teil on õigus peale toodete eest tasumist kuid enne toodete kohaletoimetamist oma tellimus tühistada, saates (wwrehvid.ee) e-poe elektroonposti aadressile info@wwrehvid.ee vastavasisulise teate koos tellimuse numbriga või helistades White World OÜ kontakttelefonil +37255944822.
6.2. Peale toodete kättesaamist on Teil 15 päeva aega toodetega tutvumiseks. Kui ostetud kaup Teile mingil põhjusel ei sobi, siis on Teil võimalus 15 päeva jooksul toode tagastada või välja vahetada muu toote vastu, saates White World OÜ e-poe aadressile info@wwrehvid.ee vastavasisulise teate koos tellimuse numbriga, oma arvelduskonto numbriga ning aadressiga, kus tagastatavad tooted asuvad, või helistades White World OÜ kontakttelefonil +37255944822.
6.3. Tellimuse tühistamisel punktis 6.1 sätestatud juhul või tellimusest taganemise korral punktis 6.2 sätestatud juhul tagastatakse Teile ostu eest tasutud summa millest klient kannab toote lattu saatmisega seotud kulud kuni 10 EUR (p. 6.5). Raha kanname tagastatud toote eest tagasi Teie arveldusarvele hiljemalt 30 päeva jooksul alates taganemisteate jõudmisest meieni, eeldusel, et olete sama tähtaja jooksul kauba tagastanud, v.a käesolevate tingimuste punktis 6.4., 6.5 ja 6.6 sätestatud juhtudel.
6.4. Tagastatav toode peab olema komplektne (sisaldama kõiki tootepakendis sisaldunud esemeid). Kui toode on ostetud kampaania korras, kus kaubale on lisatud veel mõni toode, tuleb Teil tagastada kogu komplekt (ehk siis kõik tooted).
6.5. White World OÜ e-poel on õigus tagastatava toote transpordikulu kuni 10 EUR ulatuses kliendilt küsida ning selles mahus tagastavast summast maha võtta.
6.6. Kui tagastatav toode (ja toote pakend) on halvenenud ja halvenemine on põhjustatud asjaoludest, mis ei ole tingitud White World OÜ; ning toote mittesihipärase kasutamise tulemusena, on White World OÜ-l õigus tasaarvestada toote väärtuse vähenemine Teie poolt toote eest tasutud ning Teile tagastamisele kuuluva summaga. Tasaarvestamiseks saadab White World OÜ Teile tasaarvestamise avalduse Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud e-posti aadressile. Juhul, kui Te ei ole nõus tasaarvestamise teates näidatud väärtuse vähenemisega, on Teil õigus kaasata toote väärtuse vähenemise kindlakstegemiseks sõltumatu ekspert. Ekspertiisiga seotud kulud jagatakse pooleks Teie ja White World OÜ vahel, v.a juhul, kui ühe poole seisukoht osutub ilmselt põhjendamatuks. Sellisel juhul kannab ekspertiisiga seotud kulud pool, kelle seisukoht osutus ilmselt põhjendamatuks.

 

7. Garantii ja nõuetele mittevastavate toodete tagastamine
 

7.1. White World OÜ vastutab toodete nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest, mis ilmnevad 2 aasta jooksul arvates toodete Teile üleandmisest.
2. White World OÜ ei vastuta:
1) Teie süül toote halvenemise/kahjustumise eest.
2) Puuduste eest, mis on tekkinud toote mittekorrapärase kasutamise tagajärjel.
3) Toote normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.
7.3. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Teil õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu või taganeda tellimusest ja tagastada nõuetele mittevastav toode White World OÜ kulul.
7.4. Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Teie poolt näidatud pangakontole hiljemalt 30 päeva jooksul arvates tellimusest taganemise ja toote tagastamise soovi kohta teate saamisest.
7.5. Lisaks garantiist tulenevatele õigustele on Teil ka muud seadusest tulenevad õigused.

 

8. Vastutus ja vääramatu jõud
 

8.1. White World OÜ vastutab Teie ees ja Teie vastutate White World OÜ ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
8.2. White World OÜ ei vastuta Teile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida White World OÜ ei saanud mõjutada ning mille saabumist White World OÜ ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

 

9. Muud tingimused
 

9.1. Kõiki White World OÜ e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüptitud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Ka White World OÜ-l puudub neile juurdepääs.
9.2. Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.
9.3. Teie ja White World OÜ vahel seoses e-poe vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbiraakimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Teil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse voi Tallinna Linnakohtusse. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

 

10. Diskleimer

 

10.1 Tootepildid on illustratiivse tähendusega.
10.2 Toodete hinnad ning saadavus võivad muutuda ette teatamata. Antud juhul jätab White World OÜ endale õiguse loobuda müügist ning tagastada kliendile raha tema arvelduskontole 10 tööpäeva jooksul.
10.3 wwrehvid.ee jätab endale õiguse loobuda müügist kui tootega on juhtunud mõni järgnevatest probleemidest: on juhtunud inimlik eksitus hinna sisestamisel või tehniline viga süsteemis (näiteks kui 7000 EUR-i maksvad rehvid on järsku müügis 70 EUR-iga on tegemist ilmselgelt veaga. Sellest tulenevalt eeldame, et klient peaks aru saama, et tegemist on veaga ja toode ei kuulu sellise hinnaga müümisele).
10.4 Toote infot kontrollitakse ja täiustatakse regulaarselt. Andmed võivad olla peale teie viimast külastust uuenenud. Seoses tootjate andmekaartide puudulikkusega võib wwrehvid.ee e-poe toote infos esineda ebatäpsusi.
Antud juhul wwrehvid.ee e-pood ei võta vastutust toote andmete õigsuses. Soovitame siiski enne ostu sooritamist võimalusel kontrollida tooteinfo täpsust meie klienditeeninduse telefonil +37255944822 või e-maili teel info@wwrehvid.ee